धर्मदेवी नगरपालिकाको भ्यू टावर निर्माण सम्बन्धी अवलोकन तथा अन्तरक्रिया