धर्मदेवी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सम्पूर्ण शाखा तथा फाँट व्यवस्थापना गरिएको ।