प्रथमप पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०३।२७ गते, हाटबजार तथा पार्किङ शुल्क र विज्ञापन करको शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानसम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना ।