प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम प्रसाद पौडेल ज्युको बिदाइ तथा लेखा अधिकृत सोभित कुमार तुम्बा ज्युको स्वागत क्रायक्रम ।