मिति २०७५/१०/०७ देखि २०७५/१०/०९ सम्म धर्मदेवी नगरकार्यपलिकाको कार्यालयमा भएको HMIS सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरुको आधारभूत ३ दिने तालिम