मिति २०७७/०३/२५ गते छैठौ नगरसभाका केही तस्बीरहरु ।