मिति २०७९/०८/२० मा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।