योजना तथा बजेट व्यवस्थापन विषयमा जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि को लागि तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम