ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भारी सवारी (ब्याकलोडर तथा ट्रिपर) सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:57 PDF icon 36.pdf
भवन निर्माण तथा घर नक्सा पास मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:56 PDF icon 35.pdf
बालबालिका संरक्षण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:56 PDF icon 34.pdf
बालक्लब गठन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:49 PDF icon 33.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:49 PDF icon 32.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:48 PDF icon 31.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:46 PDF icon 30.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:46 PDF icon 29.pdf
न्यायिक समितिले उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:45 PDF icon 28.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:45 PDF icon 27.pdf

Pages