ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:45 PDF icon 28.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:45 PDF icon 27.pdf
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:22 PDF icon 26.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:21 PDF icon 25.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:20 PDF icon 24.pdf
तथ्याङ्क तथा अभिलेख सङ्कलन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:19 PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख सङ्कलन ऐन, २०७६.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:19 PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
जस्तापाता वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:18 PDF icon जस्तापाता वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
चौपाया संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:17 PDF icon चौपाया संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:16 PDF icon 18.pdf

Pages